Generelle vilkår og betingelser

1. Anvendelighed

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, forslag og fakturaer udarbejdet af og aftaler indgået af SWIFT AGENCY BV (i det følgende benævnt “Leverandøren”), en juridisk enhed oprettet i henhold til belgisk ret med hjemsted på Noorderlaan 98 box 6, 2030 Antwerpen og registreret under virksomhedsnummer ON BE 0746.652.847. 

 

2. Kunden skal vedlægge disse salgsbetingelser til dokumenter og beskrivelser af hver enkelt ordre.

3. Kundens købsbetingelser eller andre betingelser gælder ikke, medmindre leverandøren udtrykkeligt har accepteret dem skriftligt.

2. Tilbud og aftale

1. Vi taler om en aftale mellem leverandøren og kunden, så snart kunden accepterer et udarbejdet tilbud ved at underskrive det, uanset om det er digitalt eller ej, ved en anden bekræftelse fra kunden eller efter kundens anmodning om at påbegynde arbejdet. Dette omfatter mundtlige forpligtelser eller forpligtelser ved hjælp af ethvert elektronisk kommunikationsmiddel.

2. Ethvert tilbud er kun gyldigt for den eller de personer, som det er rettet til.

3. Gyldighedsperioden for et tilbud er altid angivet på selve tilbuddet. I modsat fald fastsættes gyldighedsperioden til 30 kalenderdage efter afsendelsesdatoen.

3. Forpligtelse til at udføre og levering

1. Leveringen sker som regel inden for den aftalte frist, men denne frist er kun vejledende. Leverandøren forbeholder sig ret til at udskyde leveringen af kvalitative årsager, men skal informere kunden skriftligt herom.


2. Kunden er ansvarlig forkorrekt og rettidig levering af oplysninger, samarbejde og input vedrørende de tjenester og arbejder, som leverandøren skal levere eller levere, .


3. Tjenesterne vedrørende softwareudvikling betragtes som foreløbigt færdige og accepteres, så snart de tilbydes kunden til testning. Denne foreløbige accept bliver endelig efter 6 uger uden skriftlig meddelelse om det modsatte, hvilket betyder, at yderligere ændringer vil blive faktureret af leverandøren regelmæssigt.


 Videoprojekter skal være afsluttet inden for 100 kalenderdage efter underskrivelsen af tilbuddet, medmindre andet er skriftligt aftalt. Herefter faktureres det fulde beløb for tilbuddet, forhøjet med de omkostninger, der allerede er afholdt i forbindelse med udførelsen af ydelsen. I tilfælde af manglende information, samarbejde eller input fra Kunden (uanset årsagen) har Leverandøren ret til at udføre, færdiggøre og levere projektet, som den finder det hensigtsmæssigt.

 

4. Aftalens varighed og opsigelse

1. Medmindre andet er angivet, har hver hostingaftale en indledende løbetid på 1 år. Denne periode forlænges stiltiende hvert år og kan opsiges mindst 3 måneder før udgangen af hvert år.

2. Hver Hosting-aftale vil blive opsagt automatisk og ved lov i tilfælde af Kundens eller Leverandørens konkurs. Allerede udførte ydelser forbliver forfaldne og skal betales.

3. Hver ordre er bindende, så snart tilbuddet er underskrevet af kunden. Afbestillingsgebyret er på 50 % ved afbestilling inden for 10 arbejdsdage efter underskrivelsen af tilbuddet og 100 % ved afbestilling senere end 10 arbejdsdage efter underskrivelsen af tilbuddet. Alle omkostninger, der allerede er afholdt i forbindelse med udførelsen, skal også faktureres.

4. Klager over leverede tjenesteydelser skal sendes pr. anbefalet brev inden 8 dage efter modtagelsen af fakturaen med angivelse af grunden til klagen.

5. Leverandørens ansvar er begrænset til tilbagebetaling eller delvis tilbagebetaling af den pris, der er modtaget for den ikke-overensstemmende del af ordren. Leverandøren fralægger sig ethvert yderligere ansvar, herunder for skader på personer eller varer, der er forårsaget af leverede eller solgte varer.

6. Hver opgave har en varighed på højst 6 måneder, medmindre andet er skriftligt aftalt. Efter disse 6 måneder betragtes hele projektet som afsluttet og faktureres.

7. Forsinket levering af tekster og modeller, rettelser, korrektioner, korrekturlister og lignende fra kunden samt forsinket udstedelse af ordren på den endelige version kan forlænge leveringstiden og øge omkostningerne.

5. Tilbagevenden til tredjeparter

1. For visse tjenester samarbejder leverandøren med specialiserede partnere (f.eks. for hosting).


2. Leverandøren kan efter anmodning fra kunden overtage forvaltningen af tjenester eller software, der er leveret eller udviklet af en tredjepart. Leverandøren kan aldrig holdes ansvarlig for eventuelle fejl, der begås af denne tredjepart.

3. Leverandøren kan efter anmodning fra kunden koble sine løsninger til andre systemer, der drives af kunden eller en tredjepart. Leverandøren kan aldrig holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed eller fejl, der direkte eller indirekte skyldes sådanne eksterne systemer.

6. Ansvar

1. Kunden skal overholde de gældende lovbestemmelser og eventuelle kontraktlige forpligtelser og skal holde Leverandøren skadesløs for alle direkte og indirekte skader og omkostninger forårsaget af eventuelle overtrædelser begået af Kunden samt krav fra tredjeparter. Denne skadesløsholdelse gælder også efter aftalens ophør.

2. I tilfælde af misbrug af tjenesterne fra Kundens eller tredjemands side forbeholder Leverandøren sig ret til midlertidigt eller permanent at nægte Kunden adgang til tjenesterne.

3. Kunden anerkender udtrykkeligt, at leverandøren kun kan holdes ansvarlig for skader, der er en direkte følge af forsætlig og tilregnelig fejl fra leverandørens side.

4. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader, som Kunden har lidt, såsom bl.a. tab af omsætning og fortjeneste, tab af kunder, tab af markedsværdi og omdømme, tab af information og data, …. Under alle omstændigheder er ansvaret begrænset til et beløb svarende til fakturabeløbene for de seneste tre måneder (med undtagelse af de beløb, der er faktureret til kunden for udførelse af ordren af tredjemand som omhandlet i artikel 7.4 i disse generelle betingelser) eller til genudførelse af tjenesterne, efter leverandørens skøn. Beløbet må under alle omstændigheder aldrig overstige grænserne for den ansvarsforsikring, som leverandøren har tegnet.

7. Betaling og priser

1. Fakturaer skal betales senest 14 dage efter fakturadato. Fakturaer leveres elektronisk til ordregiveren

2. På anmodning af kunden kan der udleveres en oversættelse af fakturaen.

3. Fakturaer kan kun protesteres lovligt inden for 30 kalenderdage efter fakturadatoen via e-mail til administration@www.swift.be.

4. Hvis fakturaen ikke er betalt på forfaldsdatoen, skal kunden ipso jure og uden varsel betale morarenter til den sats, der er fastsat i medfør af artikel 5 i lov af 2. august 2002 om bekæmpelse af betalingsrestancer i handelstransaktioner. I så fald skal kunden også betale en fast kompensation på 10 % af fakturabeløbet, dog mindst 150 EUR.

5. Hvis Leverandøren benytter tredjeparter (Google, Facebook osv.) til at udføre ordren, skal de omkostninger, som disse tredjeparter opkræver, altid opkræves fuldt ud hos Kunden med en minimumsmargin på 2,5 %. Leverandøren er berettiget til at anmode om (periodisk) forudbetaling af disse omkostninger eller til at forudfakturere dem helt eller delvist.

6. Leverandøren har ret til at opsige aftalen eller hele samarbejdet med øjeblikkelig virkning uden at betale nogen form for erstatning, hvis forsinkelsen med betalingen af en faktura overstiger 60 dage.

7. Leverandøren kan frit opkræve prisændringer hos kunden. I så fald har kunden dog ret til at opsige aftalen før tid ved skriftlig meddelelse med øjeblikkelig virkning inden for 14 dage fra den dato, hvor satsændringerne træder i kraft.

8. Ikke-eksklusivitet og ikke-rekruttering

1. Leverandøren kan frit levere tjenesteydelser til kundens konkurrenter. Leverandøren skal – i det omfang det er muligt – sikre, at andre personer arbejder for begge Kunder.

2. Kunden skal afholde sig fra at rekruttere eller ansætte ansatte, direktører, ledere eller faste selvstændige tjenesteydere hos leverandøren, som er i tjeneste på datoen for aftalens ophør, eller som var ansat op til 12 måneder tidligere. Denne bestemmelse forbliver i kraft i 12 måneder efter aftalens ophør. Hver overtrædelse giver anledning til betaling af et fast beløb på 50 000 EUR i erstatning.

9. (Administrerede) hostingbetingelser

1. Leverandøren skal sikre hosting af kundens websted, e-mails og andre softwarepakker i aftalens løbetid.

2. Kunden friholder leverandøren for alle juridiske krav i forbindelse med de data, som kunden har lagt ind.Leverandøren er ikke ansvarlig for indholdet af kundens websted, medmindre der er indgået en anden aftale herom. Skader forårsaget af inkompetence, ulovlige handlinger og spamming fra kundens side skal afholdes af kunden.

3. Kunden accepterer begrænsede rettigheder til administrationsfaciliteterne på serverniveau. Leverandøren leverer yderligere arbejde inden for rammerne af aftalen eller efter anvisning.

4. Leverandøren forbeholder sig ret til at afbryde hostingforbindelsen i tilfælde af manglende opfyldelse fra kundens side og efter en advarsel. Leverandøren forbeholder sig ret til at fjerne eller lukke hostings, der bringer driften i fare.

5. Med administreret hosting er leverandøren ansvarlig for funktionelle opdateringer af et websted (Wordpress). Kunden accepterer hermed, at funktionaliteten kan beskyttes. Så snart kunden forventer flere rettigheder, der kan skade webstedets funktionalitet, vil kunden være ansvarlig for eventuelle omkostninger til at gøre webstedet operationelt igen som følge af ikke-professionel brug af de erhvervede brugerrettigheder.

10. Force majeure

1. Leverandøren er ikke ansvarlig for (følgeskader), der skyldes force majeure. Serverens utilgængelighed som følge af begivenheder, der ikke kan tilskrives leverandøren, f.eks. strømsvigt eller funktionsfejl, skal betragtes som sådan.

11. intellektuelle ejendomsrettigheder

1. Så længe der ikke er indgået yderligere aftaler, kan leverandøren frit bruge ordren til sin egen reklame eller markedsføring.

2. Kunden erhverver alle immaterielle rettigheder til det, som vi skaber på bestilling. Afhængigt af overdragelsens genstand drejer det sig om rettigheder som f.eks. rettigheder i henhold til ophavsret, softwarelovgivning, databaselovgivning, designlovgivning og andre gældende (intellektuelle) ejendomsrettigheder. Vi kan naturligvis ikke overføre flere rettigheder end tilladt ved lov.

3. Overdragelsen vedrører ikke koncepter, teknikker, specifikke færdigheder, forprogrammerede rutiner eller procedurer og teknologier, der indgår ileverandørens knowhow.. Desuden kan vi ikke overdrage intellektuelle ejendomsrettigheder til software og andre produkter, hvis ejendomsrettigheder ikke tilhører os, f.eks. den open source-software, som vi bruger. Kundens ejendomsrettigheder er begrænset til det, der er angivet i de relevante licenser.

12. Ugyldighed af en klausul

1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser er ugyldige, påvirker det ikke de øvrige bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser, som fortsat gælder fuldt ud.

13. Gældende ret og kompetente domstole

1. Kontraktforholdet mellem leverandøren og kunden er udelukkende underlagt belgisk lov. Kun domstolene i Antwerpen er kompetente til at tage stilling til eventuelle tvister mellem parterne.

14. Validitet

1. Den kunde, der underskriver tilbuddet, antages at have taget kendskab til disse vilkår og betingelser, som han accepterer fuldt ud. Den stiltiende accept af en faktura er også en accept af de generelle betingelser og vilkår.

2. Disse vilkår og betingelser erstatter de generelle vilkår og betingelser af 29/04/2020 og træder i kraft fra 01/05/2020.