Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, voorstellen en facturen opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door SWIFT AGENCY BV (hierna ‘Leverancier’), rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Noorderlaan 98 bus 6, 2030 Antwerpen en geregistreerd met ondernemingsnummer ON BE 0746.652.847

2. De Opdrachtgever dient deze verkoopsvoorwaarden samen te voegen met documenten en omschrijvingen van elke specifieke opdracht.

3. Aankoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier aanvaard.

2. Aanbod en Overeenkomst

1. We spreken van een Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever van zodra de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Dit omvat ook mondelinge toezegging of toezegging met behulp van eender welk elektronisch communicatiemiddel.

2. Iedere opgestelde offerte is slechts geldig voor de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

3. De geldigheidsduur van een offerte staat steeds vermeld op de offerte zelf. Zo niet, wordt 30 kalenderdagen na datum van verzending als geldigheidsduur vastgelegd.

3. Inspanningsverbintenis & oplevering

1. Oplevering gebeurt standaard volgens de afgesproken termijn, maar die termijn is slechts indicatief. De Leverancier behoudt het recht om de oplevering uit te stellen om kwalitatieve redenen, maar dient de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

2. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om informatie, medewerking en input aangaande de door de Leverancier te leveren of geleverde diensten en werken, correct en tijdig aan te leveren.

3. De diensten met betrekking tot webontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de Opdrachtgever voor testen worden aangeboden. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 4 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door de Leverancier additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

 

4. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. Tenzij anders vermeld, heeft elke Hosting overeenkomst een initiële duurtijd van 1 jaar. Deze duurtijd wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en is opzegbaar ten minste 3 maanden voor het einde van ieder jaar.

2. Iedere Hosting overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van Opdrachtgever of Leverancier. Reeds gepresteerde diensten blijven opeisbaar.

3. Elke opdracht is bindend van zodra de offerte ondertekend is door de klant. Annuleringskosten zijn van toepassing a rato van 50% bij annulering binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte en 100% bij annulering later dan 10 werkdagen na ondertekening van de offerte. Alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van de prestatie worden eveneens gefactureerd.

4. Klachten inzake prestaties moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven overgemaakt worden, met de reden van betwisting.

5. De verantwoordelijkheid van de Leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

6. Elke opdracht heeft een maximale duurtijd van 6 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Daarna wordt het volledige bedrag van de offerte of raming, vermeerderd met reeds gemaakte kosten ten behoeve van de prestatie gefactureerd. Bij een tekort aan informatie, medewerking of input van de Opdrachtgever (door welke reden dan ook), heeft de Leverancier het recht om het project naar goeddunken uit te voeren, te finaliseren en op te leveren.

7. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitieve versie kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.

5. Beroep op derden

1. Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting).

2. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

3. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

 

6. Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.

2. Bij misbruik van de diensten door Opdrachtgever of derden, houdt Leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de Leverancier.

4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. 

5. In elk geval is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot het bedrag, gelijk aan het factuurbedrag van de laatste factuur (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht door derden) ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van de Leverancier. Het bedrag zal ook nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Leverancier.

7. Betaling & tarieven

1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd

2. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een vertaling van de factuur bezorgd worden.

3. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via e-mail aan administratie@swift.be.

4. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

5. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

6. De Leverancier heeft het recht om de Overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

7. De leverancier is vrij om tariefwijzigingen aan de opdrachtgever aan te rekenen. De klant heeft alsdan evenwel gedurende veertien dagen na de ingangsdatum van de tariefwijzigingen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

8. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

1. Het staat de Leverancier vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. 

2. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om werknemers, bestuurders, zaakvoerders of vaste zelfstandige dienstverleners van de Leverancier in dienst op datum van beëindiging van de Overeenkomst of die tot 12 maanden voordien tewerkgesteld waren, aan te werven of te werk te stellen. Deze bepaling blijft ook van na beëindiging van de Overeenkomst van kracht gedurende 12 maanden. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.

9. Flex samenwerking

1. Omschrijving van een Flex samenwerking
Een Flex samenwerking is een wederkerende samenwerking tussen Opdrachtgever en Leverancier, waarbij aan de hand van periodieke meetings doelstellingen en marketing noden worden vastgesteld. Daarop worden concrete acties afgestemd die door de Leverancier worden uitgevoerd.

Wanneer de Opdrachtgever een Flex samenwerking aangaat, verbindt die zich ertoe om een vast maandelijks aantal uren beroep te doen op de dienstverlening van de Leverancier. De hoeveelheid uren en voorwaarden (zoals prijs) staan af te lezen op de offerte.

2. Inhoudelijke taken binnen een Flex samenwerking
Welke projecten en taken worden uitgevoerd door de Leverancier, wordt bepaald in overleg tussen Opdrachtgever en Leverancier. Enkel beschikbare diensten kunnen worden uitgevoerd. De Leverancier heeft steeds het recht om bepaalde taken / projecten te weigeren en is dus niet verplicht om uit te voeren wat de Opdrachtgever eenzijdig oplegt.

3. Betaling en uitvoering van opdrachten binnen een Flex samenwerking
De betaling van het vast maandelijks aantal uren gebeurt bij aanvang van elke periode. De Leverancier verbindt zich ertoe om maandelijks minimaal het vast afgesproken aantal uren beschikbaar te zijn voor de Opdrachtgever, maar de Opdrachtgever is er niet toe verplicht de uren elke maand op te gebruiken.

4. Beëindigen van een Flex samenwerking
Op de offerte van de Flex samenwerking staat het minimaal aantal maanden vermeld dat de Opdrachtgever verplicht is de Flex samenwerking af te nemen. Opzegging van de Flex samenwerking dient te gebeuren minimaal 30 kalenderdagen voor beëindiging van die periode. Anders wordt de samenwerking verlengd met hetzelfde aantal maanden, tenzij anders vermeld op de offerte.

Na beëindiging van een Flex samenwerking, worden de nog resterende beschikbare uren besteed aan geraamde projecten, die binnen de 3 maanden op de planning worden gezet zodat ze nadien uitgevoerd kunnen worden. Beschikbare uren uit een Flex samenwerking die 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst nog overblijven, gaan onherroepelijk verloren. Deze worden niet terugbetaald en de Leverancier heeft dan geen verplichting meer om hier nog diensten tegenover te stellen, tenzij hier schriftelijk anders over wordt gecommuniceerd.

10. (Managed) hostingvoorwaarden

1. De Leverancier zorgt voor de duur van de overeenkomst voor het hosten van de website, e-mails en andere softwarepakketten van de klant.

2. De opdrachtgever vrijwaart de Leverancier van alle juridische claims met betrekking tot de door de Opdrachtgever geplaatste data. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de Opdrachtgever tenzij hier een andere overeenkomst over bestaat. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door de klant wordt toegebracht, is voor rekening van de klant.

3. De Opdrachtgever gaat akkoord met beperkte rechten tot de beheerfaciliteiten op server niveau. De Leverancier voorziet binnen de overeenkomst of in regie extra werkzaamheden.

4. De Leverancier behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de klant en na een waarschuwing, de hosting af te sluiten. De Leverancier behoudt zich het recht voor om hostings welke het functioneren in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.

5. Bij managed hosting staat de Leverancier in voor functionele updates van een website (wordpress). De opdrachtgever gaat hierbij akkoord dat functionaliteit kan afgeschermd worden. Van zodra de opdrachtgever meer rechten verwacht die de functionaliteit van de website kunnen schaden zal de Opdrachtgever instaan voor mogelijke kosten om de website weer operationeel te maken ten gevolge van niet deskundig gebruik van de verworven gebruiksrechten.

11. Overmacht

1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server ten gevolge van niet aan de leverancier toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of –storing.

12. Intellectuele eigendomsrechten

1. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de Leverancier de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

2. De Opdrachtgever verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten op afgewerkte projecten die we in opdracht creëren. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. We kunnen uiteraard niet meer rechten overdragen dan wettelijk toegestaan.

3. Bij videoprojecten wordt enkel het eindproduct (de afgewerkte video(‘s)) eigendom van de Opdrachtgever. Ruwe gefilmde videobeelden worden niet overgedragen, tenzij anders overeengekomen. De Leverancier behoudt het recht om voor deze beelden een extra prijs te vragen.

4. De overdracht heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van de leverancier. We kunnen daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen, zoals de open source-software die we gebruiken. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

13. Nietigheid van een beding

1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

1. De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

15. Subsidiëring met KMO-Portefeuille

Swift Agency BV is erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Registratienummer Advies: DV.A242340
Registratienummer Opleiding: DV.O242339

1.  Een opdrachtgever die beroep wenst te doen op subsidiëring via de KMO-portefeuille, is zelf verantwoordelijk voor een correcte, tijdige aanvraag en opvolging van de betaling via de procedures van de KMO-portefeuille. De Leverancier biedt ondersteuning, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien geen subsidiëring wordt bekomen door de opdrachtgever.

2. Indien de subsidie – door welke reden dan ook – niet kan worden toegekend door de KMO-portefeuille, blijft de opdrachtgever gebonden aan de goedgekeurde offerte en dient de factuur nog steeds onverminderd te worden voldaan.

16. Geldigheid

1. De opdrachtgever die de offerte ondertekent wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden waarmee hij volledig akkoord gaat.  Het stilzwijgend aanvaarden van één factuur is eveneens een aanvaarding van de algemene voorwaarden.

2. Deze voorwaarden vervangen de Algemene voorwaarden van 14/05/2021 en gaan in vanaf 4/1/2023.

bal swift